Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

 

 

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 595 Kč (24,99 EUR)
skladem
Naše cena 675 Kč (28,35 EUR)
skladem
Naše cena 285 Kč (11,97 EUR)
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 398 Kč (16,72 EUR)
skladem
Naše cena 395 Kč (16,59 EUR)
skladem
Naše cena 445 Kč (18,69 EUR)
skladem

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Fyzická osoba Jaroslav Jirásek se sídlem Hořičky 9, 552 05 Hořičky, IČ: 104 86 721 DIČ: CZ6007052073 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.pro-zdravi.net

1. Úvodní ustanovení

1.1.Obchodní podmínky firmy Jaroslav Jirásek, se sídlem v Hořičky 9, 552 05 Hořičky, IČ: 104 86 721 DIČ: CZ6007052073, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen "prodávající") (dále jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, dále vedení internetového obchodu prodávajícím, provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pro-zdravi.net (dále jen webová stránka, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu"), a dále veškeré vztahy vyplývající mezi prodávajícím a kupujícím, či prodávajícím a zákazníkem, které vyplývají z provozování webové stránky, pohybu po webové stránce, ochraně osobních údajů, uchování a užívání cookies, doručování a dalších vztahů přímo vyplývajících z vedení internetového obchodu.

1.2.Obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy s místem dodání zboží na území České republiky a Slovenska. Prodávající nedoručuje nabízené zboží mimo území České republiky a Slovenska, pokud se nedohodnou obě strany jinak. Platnou objednávku tak může Kupující učinit pouze v případě, kdy objednávka obsahuje místo dodání. V opačném případě platí, že objednávka nebyla Kupujícím učiněna a Prodávající v takovém případě vrátí Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy, pokud k takové úhradě ze strany Kupujícího došlo.

1.3.Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, vyjma odlišně ujednaných podmínek dle čl. 1.3. obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vztahy vzniklé z dřívějšího znění obchodních podmínek se řídí těmi, kterými obchodními podmínkami, za kterých vznikla práva a povinnosti plynoucí při uzavření smlouvy. Všechna znění obchodních podmínek je prodávající povinen uchovávat a dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU umožnit kupujícímu náhled do těchto znění na jeho žádost.

1.7.Zákazníkem internetového obchodu může být jen osoba způsobilá k právním úkonům starší 18-ti let. Zákazník svým souhlasem s těmito VOP prohlašuje, že tyto podmínky splňuje, tj. je způsobilý k právním úkonům a je starší 18-ti let. Pokud by se následně ukázalo, že je toto prohlášení nepravdivé, bere zákazník na vědomí, že prodávající je oprávněn nedodat mu objednané zboží a požadovat po zákazníkovi náhradu způsobené škody. Za zákazníka se považuje každý, kdo odešle prodávajícímu závaznou objednávku zboží.

1.8.Prodávající se zavazuje zásadně nesdělovat osobní údaje třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na prodeji (banky, přepravci, dotazník heureka.cz), a to jen v nezbytně nutném rozsahu. Kupující má právo na vymazání osobních údajů, pokud o to požádá písemnou formou. V tom případě budou jeho data vymazána z databáze prodávajícího do 3 dnů po obdržení žádosti.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také označení zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter zboží potřebné. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Slovenské republiky nebo individuální dohodě.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

2.4.3. identifikační údaje (k identifikaci Kupujícího) kontaktní údaje (k možnému kontaktu s Kupujícím) Kupujícího, zejména křestní jméno, příjmení, e-mail a telefon pro účely zaslání faktury a další možného kontaktu s Kupujícím

2.5. Kupující vloží objednané zboží, které je součástí nabídky webového rozhraní a které má v úmyslu koupit, do elektronického nákupního košíku. Po vyplnění objednávkového formuláře, je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za objednávané zboží umístěné v elektronickém nákupním košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků za dopravu tohoto zboží.

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Potvrzení objednávky". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně platební kartou pomocí platební brány, bankovním převodem nebo dobírkou.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby platební kartou nebo bankovním převodem je zboží zásadně zasíláno po obdržení plné platby od kupujícího. Toto ujednání lze dohodou smluvních stran změnit pro případ ochrany majetkových práv jedné ze smluvních stran. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí zboží Kupujícím ve vlastnictví Prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

3.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.9.Způsob dopravy Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel a to na území celé České republiky, Slovenské republiky nebo případné individuální dohody. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v posledním kroku objednávky.

za 100,- Kč - dopravní služba Česká pošta-balík do ruky (platí při platbě předem)

za 120,- Kč - dopravní služba Česká pošta-balík do ruky (při platbě dobírkou)

za 90,- Kč - dopravní služba Česká pošta-balík na poštu (platí při platbě předem)

za 110,- Kč - dopravní služba Česká pošta-balík na poštu (při platbě dobírkou)

za 50,- Kč - dopravní služba Česká pošta-balík na balíkovnu (platí při platbě předem)

za 70,- Kč - dopravní služba Česká pošta-balík na balíkovnu (při platbě dobírkou)

za 124,- Kč - dopravní služba DPD ČR (při platbě dobírkou)

za 96,- Kč - dopravní služba DPD ČR (platba převodem na účet)

za 100,- Kč - dopravní služba Zásilkovna ČR (při platbě převodem na účet)

za 130,- Kč - dopravní služba Zásilkovna ČR (při platbě dobírkou)

za 130,- Kč - dopravní služba Zásilkovna SR pobočka (při dobírce na pobočku)

za 100,- Kč - dopravní služba Zásilkovna SR pobočka (při platbě převodem na účet)

za 130,- Kč - dopravní služna Zásilkovna SR na adresu (při dobírce na adresu)

za 100,- Kč - dopravní služba Zásilkovna SR na adresu (při platbě převodem na účet)

za 0,-Kč - osobní odběr (hotově nebo převodem)

Při objednávce nad 1.900,-Kč je doprava zdarma. Za uvedené ceny poštovného, zboží zasíláme pouze na území České republiky a Slovenské republiky. Dodání do zemí Evropské unie řešíme individuálně. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte naší zákaznickou linku +420 608 004 455.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Toto započtení musí oznámit kupujícímu.

4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zde si můžete stáhnout formulář pro reklamaci.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem při převzetí zboží či převzetím zboží jako takového kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně poškození obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.6. Dodací podmínky Zboží je možné zaslat přepravní službou Česká pošta, Zásilkovna nebo DPD. Cena přepravy se řídí aktuálním ceníkem v den objednávky. Cena přepravy je vždy uvedena na objednávce.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí pro takové vady zboží, na které se vztahuje stanovená doma minimální trvanlivosti zboží a u kterých může Kupující, ve smyslu ust. §2167 písm. d) občanského zákoníku, uplatit právo z takové vady pouze, pokud se tato vada vyskytne v době minimální trvanlivosti. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného dokladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Učiní tak dopisem, emailem nebo telefonicky na kontaktní adresy uvedené v čl. 11.6. těchto obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy byl spotřebitelem oznámen výskyt vady (vada byla vytknuta) a bylo uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci u prodávajícího.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6.7. Kupující je povinen uplatnit reklamaci ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu vady dozvěděl nebo dozvědět měl nebo mohl. Kupující v případě reklamace prokáže nákup zboží předložením faktury, Kupní smlouvy anebo přijetím (akceptací) objednávky. Pokud není kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem, a to např. svědectvím, výpisem ze spotřebitelova bankovního účtu nebo odkazem na interní údaje prodávající ohledně uskutečnění prodeje.

6.8 Pakliže je vadné plnění podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující dle své volby oprávněn uplatnit:

6.8.1. nárok na bezplatné odstranění vady opravou,

6.8.2. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti

6.8.3. přiměřenou slevou z kupní ceny

6.8.4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy kupujícím

6.9. Volbu nároku oznámí kupující prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Možnost změny provedené volby bez souhlasu prodávajícího připadá v úvahu pouze tehdy, požádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

6.10. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny dle § 2107 a násl. Občanského zákoníku.

6.11. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.13. Reklamované zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté a kompletní.

6.14. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout nejpozději do 3 pracovních dní nebo informovat kupujícího, že k vydání rozhodnutí je třeba odborného posouzení.

6.15. Reklamaci, včetně odstranění vad vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů od řádného uplatnění reklamace. To neplatí, pokud se písemně smluvní strany dohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako v případě podstatného porušení smlouvy.

6.16. Prodávající bude kupujícího o vyřízení reklamace informovat prostřednictvím emailové korespondenční adresy, kterou uvede kupující v objednávkovém formuláři či v průběhu reklamace.

6.17. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

6.18. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy zdravi@rogallo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, se kterým Kupující vyslovuje souhlas v rámci každé jednotlivé objednávky.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Doručování

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v objednávkovém formuláři kupujícího, a to týká-li se korespondence jakýchkoli jednání plynoucích z těchto obchodních podmínek či jiných právních skutečností, souvisejících s vedením e-shopu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.2. Volbou práva dle čl. 11.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3. Jakýkoliv výklad práv se dle obecných principů zakotvených v evropské směrnici 2011/83/EU, která byla do českého práva implementována, užije vždy pro spotřebitele nejvýhodněji.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu 5 let a je přístupná na vyžádání kupujícího.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hořičky 9, 552 05 Hořičky, adresa elektronické pošty zdravi@rogallo.cz, telefon: +420 773 900 900

V Hořičkách dne 01.03.2021

www.boty-kabelky.cz / kontakt@rogallo.cz / +420 773 900 900